Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia pre Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.zvonkohry.sk 
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu ( www.zvonkohry.sk )  je: 

Juraj Tkáč
Raková 821
02351

Aktuálne opatrenie -  vzhľadom k súčasnej situácií so šírenia nákazy vírusom COVID 19 vám momentálne nevieme ponúknuť naše 100 %né služby. Pre výber tovaru ako aj pre prípadne  zmeny v obchodných a dodacích podmienkach  nás prosím kontaktujte telefonicky

Nie som platcom DPH

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti Predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a Kupujúceho (zákazníka, odberateľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.
V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
Predávajúci a Kupujúci  sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na  internetovej stránke elektronického obchodu www.zvonkohry.sk, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar prezentovaný na tejto internetovej stránke Kupujúcemu (ďalej len "Kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete cez E-shop ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy:

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ktorým je záväzná objednávka Kupujúceho cez internetový obchod ( www.zvonkohry.sk ) a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho.

Návrhom na uzavretie zmluvy:

je objednávka Kupujúceho uskutočnená vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.zvonkohry.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

Kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s Obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí.

Odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje Kupujúci, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.


Podmienky a postup pri odstúpení od Zmluvy Kupujúcim – spotrebiteľom:

a)    Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak Predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
b)    Odstúpením Kupujúceho – spotrebiteľa od Zmluvy sa Zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
-    prevziať tovar späť,
-    vrátiť Kupujúcemu – spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar, ktorú Kupujúci – spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré Kupujúci – spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak daný výrobok nezodpovedal kvalitativným požiadavkám alebo bol vadný. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci – spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
c)  Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho – spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho – spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť t.j. napr.: špeciálne ladená zvonkohra alebo všetky predmety ručne vyrábané Predávajúcim podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho  - spotrebiteľa.

Odstúpenie od zmluvy:

V zmysle §7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je Kupujúci, ak je Spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 10 dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru (napr. špeciálne ladená zvonkohra) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Alternatívne riešenie Sporov:

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na jurajduri78@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Definície pojmov:

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, s obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky bez výhrad súhlasí a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci -  Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s prevádzkovateľom E-shopu kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku. Za kupujúceho, ktorý je právnickou osobou koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Spotrebiteľ  – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

Registrácia – je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované prevádzkovateľom E-shopu.

Objednávkový formulár - je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

Aktuálna ponuka tovaru - je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke zvonkohry.sk, ktorá obsahuje najmä názov tovaru, textový popis tovaru, ilustračnú fotografiu tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke zvonkohry.sk Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä zvonkohry, hudobné pomôcky, dekorácie, doplnky a pod.