Ochrana osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť: 

Juraj Tkáč, Raková 821, 02351  (ďalej len "správca").  

Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:

tel.č.: 0903 148 627  e-mail: jurajduri78@gmail.com  
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov


1. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho za účelom plnenia Zmluvy, pretože Kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán. Predávajúci tak spracúva osobné údaje Kupujúceho, ktoré sú potrebné najmä na spracovanie Objednávky Kupujúceho, na zaslanie Potvrdenia o prijatí Objednávky, na zabezpečenie dodávky tovaru Kupujúcemu, na fakturáciu celkovej ceny Kupujúcemu ako aj na nevyhnutnú komunikáciu medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 

2. Predávajúci spracúva tiež osobné údaje Kupujúceho za účelom ich využitia výhradne pre potreby Predávajúceho v poštovom styku s Kupujúcim a za účelom evidencie týchto údajov, pričom Predávajúci za uvedeným účelom spracúva iba nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko a adresa Kupujúceho bez možnosti priradiť k nim ďalšie osobné údaje Kupujúceho.

3. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho v súlade s §7 ods. 4 písm. b) a d) Zákona o ochrane osobných údajov, t.j. Predávajúci tak môže spracúvať osobné údaje Kupujúceho aj bez udelenia súhlasu Kupujúceho ako dotknutej osoby.

4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním Objednávky, že dobrovoľne poskytol svoje osobné údaje Predávajúcemu.

5. Predávajúci spracúva osobné údaje v súlade s dobrými mravmi, ako aj v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. Mlčanlivosť - Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

7. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci sprístupnil osobné údaje Kupujúceho Slovenskej pošte, a.s. , kuriérovi resp. inej osobe, ktorá zabezpečí dodanie tovaru Kupujúcemu.

8. Predávajúci kladie mimoriadny dôraz na bezpečnosť súkromia Kupujúcich pri uskutočňovaní elektronického obchodu na internetovej stránke: www.zvonkohry.sk

9. Kupujúci má najmä nasledovné práva v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov;
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
c) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov,
e) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tovary, ktoré ponúkame a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ Zákon o ochrane osobných údajov “).

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

10. Právo na výmaz (byť zabudnutý) Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). V takom prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z našich systémov aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a taktiež zo záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 20 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budeme informovať e-mailom.

11. Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení E-maily s inšpiráciou, článkami či produktovými informáciami a službami Vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám e-maily len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každej zaslanej e-mailovej správe.  

12. Cookies

Správca spracúva na účely merania návštevnosti stránky nasledovné osobné údaje návštevníka stránky: IP adresa, navštívené stránky, čas zotrvania na stránke a externú stránku z ktorej návštevník prišiel.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov Správcom je nevyhnutné na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránky.

Používanie cookies je možné len na základe Vášho odsúhlasenia v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z Vášho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať vás pred tým, ako je cookie uložený na vašom zariadení. Postup nastavenia blokovania súborov cookies závisí od prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate.

Internet Explorer

Safari

Opera

Mozilla Firefox

Google Chrome

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Google LLC („Google”) so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://policies.google.com/privacy).

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.1.2019